Fjernsupport
Studerende
Log ind
Book møde

Köpvillkor

Villkor för affär för Nordcad AB

Nordcad AB
Elektronvägen 4,
141 49 Huddinge,
Sverige
TLF: +46 8 778 44 40
CVR: 17650491

Giltighet

Sälj- och leveransvillkoren gäller för alla erbjudanden, försäljningar och leveranser, såvida inte annat är skriftligt överenskommet eller om erbjudandet innehåller hänvisningar till Nordcads Master, Service och/eller Support Agreement. Dessa sälj- och leveransvillkor gäller tillsammans med eventuella underleverantörers villkor. Samförhandlingsvillkoren kan inte sättas åt sidan av kundkrav, såvida inte annat är skriftligt överenskommet. Service- och konsulttjänster omfattas av denna kontrakt tillsammans med Nordcads Servicemaster Agreement.

Erbjudande

Om Nordcad AB ger ett erbjudande, finns alltid en tidsfrist på 30 dagar från utskickningsdatum. Erbjudandet går ut om inte accept har nått Nordcad AB senast vid utgångsdatum. Erbjudanden över 50 000 kr. måste underskrivas av köparen innan beställningen verkställs.

Pris och leveranstid

Alla priser är, om inte annat anges, i danska kronor (DKK). Periodvis kan det vara pålagt dollar tillägg och exklusive moms.

Leverans av licenser sker normalt via e-post, om inte annat anges. Upp till 10 dagars leveranstid kan förväntas från beställning. Nordcad förbehåller sig rätten att försena leveransen om det uppstår problem från leverantör.

Såvida inte annat är överenskommet, sker leverans, installation, igångsättning, support och andra tjänster i samband med beställningen inom Nordcad Systems normala arbetstid.

Leverans av utbildning måste alltid vara betalad innan utbildningen äger rum. Nordcad förpliktar sig att vid anmälan omedelbart skicka faktura, som ska vara betald enligt betalningsvillkor. Om utbildningen inte är betald innan deltagande anses det som avanmälan av utbildningen.

Betalning

Nordcad AB accepterar onlinebetalningar med Visa och Mastercard.

Betalningen ska ske senast den dag som fakturan anger som sista betalningsdag. Om inget annat är överenskommet, gäller betalningsvillkoren som anges på fakturan.

Om betalningen sker efter förfallodagen har Nordcad Systems A/S rätt att ta ut ränta på den aktuella skulden från förfallodagen med 2% per påbörjad månad.

Köparen har inte rätt att motberäkna eventuella krav mot Nordcad Systems A/S som inte är skriftligen erkända av Nordcad Systems A/S och har inte rätt att behålla någon del av köpesumman på grund av motfordringar av något slag.

Prisförändringar Nordcad Systems A/S förbehåller sig rätten att höja priser eller tjänster om det finns prishöjningar från leverantör och andra eller om dollarn förändras mer än 3% jämfört med kursen vid erbjudandets tidpunkt.

Egendomsrätt

Nordcad AB förbehåller sig, med begränsningar som följer av oauktoriserade rättsregler, egendomsrätten till det sålda tills hela köpesumman med tillägg av förfallna kostnader har betalats.

Programvaran är utfärdad till ett CVR-nummer och kan inte överföras till någon annan. Programvaran får endast användas internt i företaget och enligt SLA utfärdat av Nordcads underleverantörer.

Produktinformation

Ritningar, flödesscheman, specifikationer och så vidare, som levererats av Nordcad AB före eller efter avtalets ingående, förblir Nordcad AB egendom och får inte lämnas vidare utan skriftlig överenskommelse eller på annat sätt missbrukas.

Produktändringar

Nordcad AB förbehåller sig rätten att, utan förvarning, ändra enligt överenskomna specifikationer om detta kan ske utan besvär för köparen.

Fel och reklamationer och garanti

Vid leverans ska köparen omedelbart göra Nordcad AB uppmärksam på eventuella fel och brister.

Licens Dongle till USB-port ersätts inte vid förlust eller vid fel. Nordcad måste ha Dongle retur om licensen flyttas till MAC-adress. Stulna USB-nycklar ska anmälas till polisen.

Nordcad ger ingen garanti på hårdvara eller mjukvara utöver det som beskrivs i köplagen.

Ansvarbegränsning

Ett ersättningskrav mot Nordcad AB kan inte överstiga faktura beloppet för den sålda varan eller tjänsten.

En eventuell ersättning kan under inga omständigheter överstiga 1 miljon kr vid personskada och 1 miljon kr vid skada på egendom.

Nordcad AB ansvarar inte för driftsförlust, förlust av vinst, förlorade besparingar eller andra indirekta förlust i samband med avtalet, inklusive indirekta förlust som uppstår som en följd av försening eller brist på det sålda eller för krav från tredje part mot kunden.

Nordcad AB tar inget ansvar i samband med eventuella tekniska och/eller ekonomiska problem i samband med uppsägning av kontrakt med Nordcad AB.

Retur

Säljprodukter tas endast tillbaka med föregående skriftlig överenskommelse. Licenser som beställts från leverantör kan inte returneras. Leveransprodukter tas endast tillbaka till fakturapris med avdrag från en krediteringsavgift på minst 10% av fakturabeloppet exkl. moms.

Produktansvar

I den mån ingenting annat följer av oåterkalleliga lagbestämmelser gäller följande gällande Nordcad AB produktansvar:

Nordcad AB är inte ansvarig för driftstopp, förlorad arbetsinkomst eller någon annan indirekt förlust.

I den mån Nordcad AB kan bli pålagt produktansvar gentemot en tredje part är köparen skyldig att hålla Nordcad Systems skadeslös i samma omfattning som AB ansvar är begränsat enligt de tidigare styckena.

Om en tredje part framställer ett krav mot någon av parterna om ersättningsansvar enligt detta stycke ska denne part omedelbart underrätta den andre parten om detta.

Hotline Support

Såvida inte annat anges i erbjudandet, är licenser som köpts av Nordcad AB som utgångspunkt inkluderade i en fri supportavtal på 12 månader. För tidsbegränsade licenser inkluderar supporten den angivna tidsbegränsningen. Supporten utförs under normal arbetstid enligt Nordcads hemsida.

Hotline Support omfattar: Hjälp med installation av licenser på högst en arbetsstation; hjälp med att använda licenserna; och hjälp med eventuella fel och brister i utfärdade licenser. Allt annat betraktas som service och faktureras enligt timtaxa. Nordcad påpekar uttryckligen om uppgiften inte omfattas av supportavtalet.

Specialutvecklade och/eller anpassade mjukvarulösningar tillhandahåller ingen support. Detta betraktas som en serviceuppgift från det ögonblick Nordcad har levererat lösningen och det finns en skriftlig godkännande på leveransen.

Abonnemang och underhåll

Alla mjukvarulösningar innefattar 12 månaders underhållsavtal, såvida det inte rör sig om kortare tidsbegränsade lösningar eller annat är angett i erbjudande eller kontrakt.

Underhållet omfattar uppdatering av licenser från underleverantörer. Nordcad åtar sig inte att informera om uppdateringar. Kunden är själv skyldig att uppdatera mjukvaran. Eventuell service som har samband med uppdatering ingår inte i underhållsavtalet.

Underhållsavtalet löper i 12 månader i taget. Om avtalet inte sägs upp minst 30 dagar före utgång, förlängs avtalet automatiskt med en ny 12 månaders period.

Avtalet kan av båda parter sägas upp till utgången av en period senast 30 dagar skriftligt.

Abonnemangsavtalet omfattar endast uppdatering av nya programversioner som släpps inom en 12 månaders period.

Värdetäkt

Alla tvister mellan parterna avgörs av Sjö- och Handelsdomstolen och enligt dansk rätt.

Övriga villkor

Vid ingående av avtal ska kunden underteckna databehandlingsavtal gällande Dataskyddsförordningen. Nordcad AB är således skyldig att säkert och fortroligt förvara kundens data. Nordcad AB har dessutom tystnadsplikt för alla de informationer de eventuellt får via kundens data.

Kund- och integritetspolicy

Som databehandlare enligt GDPR har Nordcad AB följande behandlingsaktiviteter:

  • Webbplats: Nordcad AB behandlar personuppgifter som lämnats via kontaktformulär, samt överföring av e-post och/eller telefonnummer. Personuppgifter förvaras i upp till fem år, varpå uppgifterna raderas. Önskemål om borttagning av personuppgifter ska ske via skriftligt avtal.
  • Nyhetsbrev: Vid anmälan till nyhetsbrev ges samtycke till behandling och förvaring av ifyllda personuppgifter. Den som anmält sig har rätten att avanmäla sig nyhetsbrevet när som helst. Samtycke till marknadsföring via e-post och/eller telefonkontakt upphör automatiskt efter 1 år om det inte har skett kontakt under det aktuella året.

Personuppgifter lämnas inte ut till tredje part. Nordcad AB utför inte profilering eller automatiserade beslut.

Cookies

www.nordcad.se används cookies för att optimera hemsidan och dess funktioner. Du kan när som helst radera cookies från din dator, se instruktionerna på http://minecookies.org/cookiehandtering/.

Copyright © 2024 Nordcad Systems A/S
crossarrow-right